Integratie van MVO in onze organisatie.

BUKO onderkent dat daadwerkelijke duurzame bedrijfsvoering uitsluitend kan worden bereikt wanneer de drie aspecten van duurzaamheid People (mensen), Planet (milieu) en Profit (waarde) in de juiste balans worden ingevuld en gerespecteerd. We richten ons nadrukkelijk op het duurzamer maken van onze bedrijfsvoering, onze producten en activiteiten en de ketens van onze leveranciers en onderaannemers (“opdrachtnemers”). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd in onze strategie en beleid.

Zo streeft BUKO, in samenspraak met haar opdrachtgevers en opdrachtnemers, naar het in de keten zoveel mogelijk beperken van nadelige gevolgen van haar activiteiten. Door het betrekken van onze opdrachtnemers bij het nemen van deze verantwoordelijkheid dragen wij bij aan verbeteringen van sociale aspecten, arbeidsomstandigheden en veiligheid, gezondheid en milieu, zowel binnen ons bedrijf als bij onze opdrachtnemers en in de ketens van onze opdrachtnemers.

BUKO verwacht daarom van haar opdrachtnemers (en aan hen gelieerde ondernemingen), hun medewerkers, alsmede de door hun ingeschakelde arbeidskrachten, onderaannemers en leveranciers, dat zij overeenkomstig deze verklaring handelen en hun eigen leveranciers en onderaannemers vragen om ook overeenkomstig te handelen.

Bij de integratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze organisatie onderschrijven wij de zeven principes van MVO volgens NEN-ISO 26000. Zij bieden ons een leidraad en houvast om MVO te verankeren in onze organisatie:

Accountability.

BUKO neemt haar verantwoordelijkheid voor de impact die onze organisatie heeft op het milieu en de maatschappij. Wij realiseren ons dat we verantwoordelijk zijn voor de effecten van onze beslissingen en activiteiten op onze omgeving, ook als de gevolgen onbedoeld of onvoorzien zijn. De keuzes die we maken zijn te allen tijde te verantwoorden en uitlegbaar.

Transparantie.

BUKO is open over haar activiteiten en beslissingen die invloed hebben op het milieu en de maatschappij. Door tijdig, objectief, overzichtelijk en feitelijk informatie te verschaffen aan stakeholders over de standaarden en criteria die wij hanteren bij onze bedrijfsvoering, onze producten en onze diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het deelnemen aan informatiebijeenkomsten met omwonenden, om informatie te verschaffen en uitleg te geven over mogelijke geluidsoverlast als gevolg van bouwactiviteiten van onze organisatie.

Ethisch gedrag.

Het gedrag in onze organisatie en in omgang met anderen is te allen tijde eerlijk, integer en op gelijkheid gebaseerd. Hierbij is respect voor mensen, dieren, het milieu en de belangen van stakeholders erg belangrijk. Dit hebben wij vertaald in onze BUKO principes en kernwaarden. Deze principes en kernwaarden zijn te downloaden.

Respect voor belangen van stakeholders.

BUKO respecteert de belangen van stakeholders, neemt deze in overweging bij haar bedrijfsvoering en reageert hierop. Niet alleen de belangen van de aandeelhouders en de moederorganisatie worden meegenomen bij beslissingen. Ook de andere individuen of groepen die rechten, eisen en belangen hebben met betrekking tot de organisatie worden hierin meegenomen. Het INK-managementmodel helpt ons daarbij, waarmee de aandacht voor de verschillende belanghebbenden is verankerd in onze bedrijfsvoering.

Respect voor wet- en regelgeving.

BUKO respecteert de wet en accepteert dit als bindend. Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en onze medewerkers zijn geïnformeerd en verantwoordelijk voor toezicht op naleving ervan.

Wij voeren ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) een beleid dat vertrouwd kan worden. Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen. Onze organisatie en dienstverlening is op een dusdanige wijze ingericht dat de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en van derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Respect voor internationale gedragsnormen.

BUKO houdt zich aan internationale gedragsnormen. Wij werken niet samen met organisaties die zich niet houden aan internationale gedragsnormen. Indien onze toeleveranciers werken uitbesteden aan landen die weinig wetgeving hebben op het gebied van arbeid, eisen wij de fundamentele arbeidsrechten van de International Labour Organisation te respecteren.

Respect voor mensenrechten.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn van toepassing op alle landen en culturen. In situaties waarin BUKO vermoedt dat de rechten van de mens niet beschermd worden, nemen wij direct stappen om de mensenrechten wel te respecteren en maken zeker geen misbruik van dergelijke situaties. Als een toeleverancier bijvoorbeeld actief is in een land waar geen wettelijk minimumloon is vastgesteld, dient deze toeleverancier aantoonbaar een leefbaar loon te betalen alvorens de samenwerking met BUKO wordt voortgezet.

Wij zijn buo

Meer weten? Bel 0251 - 26 27 27 of stuur een e-mail

langetermijnrelaties.

Daar zijn we trots op!